× Cerrar
Museo Judio Villa Maria Córdoba - Argentina

Home

Sociedad IsraelĂ­ta

Museo Abierto

Visitas

Donar

Novedades

Contacto

החברה הישראלית

אגודת התועלת הישראלית העבירה קדושה הוקמה בשנת 1925 בעיר וילה מריה, מחוז קורדובה, ארגנטינה על ידי מהגרים יהודים מאירופה וצפון אפריקה.

בין מטרותיו: ביצוע מנהלי צדקה, לימוד השפה העברית, תמיכה בבית הקברות החברתי ולעידוד וביסוס כל פעילויות פולחן יהודי.

בפארה, היא קיבצה למעלה ממאה משפחות קשורות מווילה מריה ועיירות שכנות, עם מקדש אשכנזי ומקדש ספרדי נוסף, ספריה, בית ספר ומטה חברתי עם תיאטרון. הקהילה הייתה ונמצאת תמיד בפעילויות מכל הסוגים, החל מחגיגות, מעשים אזרחיים ובין דתיים, תוך שיתוף ברטט הדינמי של העיר.

בשנת 2018, הסכם שנחתם עם ספריית ברנרדינו ריבדביה, מווילה מריה, אחד ממוסדות החינוך החשובים במדינה, הקים את הבסיס ליצירת מקדש ומוזיאון יהודי ומרחב רב תרבותי במטה. בשנת 2019 בוצע שיקום כללי של בית הקברות הישראלי, התיעוד התאגידי הקיים היה דיגיטציה מאז שנת 1925, ומאפשר גישה אליו דרך האינטרנט.

המטה
בתים פרטיים: חוק: מר אברהם ברקאסה, מריאנו מורנו 163
Entre RĂ­os ב 700
ברתולומיאו מיטר 182
Entre RĂ­os 654

חוק יסוד חוק יסוד - 1925 - חוק נוכחי - 2019 - דירקטוריון

?>